ای وای بر ما که توبه نمی‌کنیم

دنیا حساب کتاب داره…

آی اونی که رفتی با دختر مردم پریدی، عصمتش‌ رو گرفتی..
فاحشه ساختی ازش!
دنیا حساب کتاب داره…

دختری که رفتی با پسر مردم پریدی، عصمتشو گرفتی..
دنیا حساب کتاب داره…

آی اونایی که می‌تونستید گره‌ی مشکلات جوونا رو باز کنید و نکردید، باید جواب بدید…

یه وقت تفکرات باطل لیبرالی این چیزا رو برای ما بی‌اهمیت نکنه؟
راحت از کنار این مسائل رد نشیم…