انقلاب جنسی

انقلاب جنسی، داستان فحشای آمریکایی ۸/۱۱

     انقلاب جنسی و پروژه‌ی انتقال بحرانِ فروپاشی خانواده!

نهایتاً اندیش‌مندان غربی اعم از اقتصاددان‌ها، سیاست‌خوانده‌ها و سیاست‌مداران، به این نتیجه رسیدند که غرب برای حفظ هیمنه‌ی جهانی خود و فائق آمدن بر سلسله بحران‌هایی که پس از انقلاب جنسی رخ داده بود، دو راه بیشتر ندارد:

نخست، بازگشت به سبک زندگی خانواده‌محور که با توجه به عمق تغییرات صورت گرفته در غرب، محال می‌نمود و گزینه‌ی دیگر که اجرایی‌تر بود، ترفندی بود به نام انتقال بحران!!

پروژه‌ی انتقال بحرانِ فروپاشی خانواده

به بیان ساده‌اش، غرب این‌گونه استدلال نمود که [ما خانواده و جمعیت را به عنوان دو مؤلفه‌ی اساسیِ قدرت از دست دادیم، راهی هم برای بازگشت به زندگی خانواده‌محور نداریم. پس چه کار کنیم؟! خب، بهتر است این دو مؤلفه‌ی قدرت را در حوزه‌های سیاسیِ رقیب از بین ببریم، چرا که وقتی جمعیت تمام دنیا پیر شود و خانواده‌ها در سرتاسر گیتی فروپاشد، دیگر مزیت‌هایی چون جمعیت جوان و خانواده‌ی مستحکم وجود نخواهد داشت که ما نگران آن باشیم!] و این دسیسه‌ی بزرگ، همان پروژه‌ی انتقال بحران است که گفته شد.