مادران شهدا

مادران طراز

فکر می‌کردم می‌تونم مادر شهیدها رو درک کنم…