hollywood

غرب‌شناسی


سنسورهای اخلاقی شهروند را در غرب دچار لمسی و بی حسی کرده‌اند! و از جوار نظام اباحه سالار موجود، شهروندان مبدل به ‌ربات‌های فاقد توانائی در تشخیص خوب و بد شده‌اند!
در این میان این هالیوود و رسانه‌اند! که خوب و بد را به ایشان دیکته می‌کنند! «هالیوود» سازنده هنجار عمومی است و «رسانه» سازنده افکار عمومی و شهروند خوکچه آزمایشگاهی فاقد شعور که در چنگال این هژمونی حماقت به اسارت گرفته شده.

مطالعات ایران @MIranSt