خانواده حداکثری

در خانواده حداقلی، حقوق حرف اول را می‌زند. در چنین خانواده‌ای، «حق من این است» می‌شود محور تعامل و ارتباط میان همسران.

اما در خانواده حداکثری، «ایثار» محور زوجیت است. گذشتن از خود و حقوق خود برای همسر. چه زن برای مرد و چه مرد برای زن.

ویژگی خانواده حداکثری، حداکثر بودن همه خوبی‌ها و نیکی‌ها در آن است و مسابقه برای بهتر بودن و بهتر شدن، برای مهربانی و فداکاری بیشتر. در چنین خانواده‌ای، مودت و رحمت اصل است نه حقوق.

یکی از بزرگ‌ترین ظلم‌های فمینیسم در مورد خانواده این بود که خانواده را از کانون مهر و عطوفت، به خانواده حداقلیِ قانونی تقلیل داد.

@momenaat