دیاثت سیاسی

دختر خودمان بود شوهرش دادیم!


۲۴ اردیبهشت‌ماه ۱۳۴۹ نمایندگان مجلس شورای ملی به جدا شدن بحرین از ایران رای دادند و این جزیره نفت خیز و استراتژیک از ایران منفک شد و حاکمیت چند صد ساله ایران بر استان چهاردهم آن زمان پایان پذیرفت.