تنها جایی که خدا نیست

تنها جایی که خدا نیست!!

استاد حسن عباسی