سعید حجاریان

حمایت غرب‌گرایان از گناه شنیع  همجنس‌بازی

 

غرب‌گرایان در ایران به خصوص اعضای حزب مشارکت در پی عادی‌سازی نرمالیزاسیون هستند، چون بهترین راهکار برای اسقاط نظام دینی و سکیولار کردن جامعه را در این کار می‌بینند‌. حمایت و اشاعه‌ی  همجنس‌بازی در این راستا است.

حمایت غرب‌گرایان از گناه شنیع  همجنس‌بازی

 

توئیت روح‌الله
https://twitter.com/roohollah888/status/1261819377420288001?s=20