حمایت از قوم لوط در ایران؟!

حمایت از قوم لوط در ایران؟!


به نظر شما هدف از انتشار این تصویر با متن کاملاً بی محتوای ذیلش توسط معاون سابق امور زن و خانواده دولت بنفش چیست⁉️

تست زنی جامعه برای ورود به فاز بعدی اجرای سند توسعه پایدار ⁉️

یا اعلام غیر رسمی تلاش برای حمایت از قوم لوط در ایران⁉️