شیخ همام حمودی

وارثان قوم لوط

رئیس مجلس اعلی اسلامی، شیخ همام حمودی:
برافراشتن پرچم همجنس‌بازی در بعضی از سفارت‌خانه‌های غربی (در عراق) نشان از انحطاط دیپلماسی آن کشورها دارد!