پدیده‌ای به نام الکس

‏اونایی که زمینه فکری فساد جنسی رو تو کشور فراهم می‌کنن، از امثال الکس و پری بلنده و… بدترن. الکس‌ها شاگردان تئوریسین‌های انقلاب جنسی هستن.

توئیت محمدرضا بورونی

https://twitter.com/rezamehr1369/status/1262406066106707971?s=19