روز جهانی قدس

COVID1948 must disappear from time of page

The Zionist regime will not see the next 20 years

امام خمینی: اسرائیل باید از صحنه روزگار حذف شود

امام خامنه‌ای: رژیم صهیونیستی ۲۵ سال (۲۰ سال) آینده را نخواهد دید.