دختران موساد

این گزارش، نتیجه‌ی اخلاقی ندارد!

خاخام مشهور اسرائیلی: برقراری روابط جنسیِ زنانِ موساد با دشمنان، با هدف کسب اطلاعات مفید برای اسرائیل، مباح است!

آیا سازمان‌های اطلاعاتی ایران هم پرستو دارند؟! آیا اسلام ناب، با مسأله‌ی پرستو در موارد اطلاعاتی موافق است؟! تأمل