آرمان فلسطین

آرمان فلسطین

روز جهانی قدس

روح مقاومت به خدا راه فاطمه‌ست
غزه نیازمند به درگاه فاطمه‌ست

 تنها راه نجات فلسطین و قدس نیز
بسته به سوز سینه پرآه فاطمه‌ست

 باید سپاه قدس بَرَد فاطمیه را
در مسجدی که خاص قدم‌گاه فاطمه‌ست

 اصلا دیار مسجدالاقصی‌ست، ملک او
از نیل تا فرات گذرگاه فاطمه‌ست

گیله‌‌دخت
https://twitter.com/Emohammadi8/status/1134129709208473601?s=19