حلال‌زادگی؛ مهم‌ترین مؤلفه‌ی تمدن نوین اسلامی

حلال‌زادگی؛ مهم‌ترین مؤلفه‌ی تمدن نوین اسلامی

چرا حلال‌زادگی مهم‌ترین مؤلفه‌ی تمدن نوین اسلامی است؟

تمدن نوین اسلامی

اجزاء سازنده‌ی یک تمدن، انسان‌ها هستند و تمدن نوین اسلامی، تمدنی است که مهم‌ترین عنصر سازنده و تشکیل‌دهنده آن، انسان‌های صالحی هستند که سعادت و فلاح را برای یک تمدن به ارمغان می‌آورند.

آغاز صلاح و فساد یک انسان از هنگام تولد و پیش از آن رقم می‌خورد، یعنی هنگامی‌ که نطفه، منعقد می‌شود.

چگونگی انعقاد نطفه، سعادت یا شقاوت را برای نسل، رقم می‌زند!

نسل طیبی که موجب سعادت یک جامعه، یک تمدن و حتی کل عالم می‌شود، حاصل ارتباط مشروع و حلالِ زن و مردی است که با عقد و ازدواج، پیمان زناشویی بسته‌اند. ازاین‌رو حلال‌زادگی مهم‌ترین مؤلفه برای ساخت تمدن نوین اسلامی است.