به رسمیت بشناسیم؟!

به رسمیت بشناسیم؟!

به رسمیت بشناسیم؟!
می‌گن همجنس‌بازی در حیوانات هم وجود داره، پس بیماری نیست و باید به رسمیت بشناسید.

خب یه گتگوری دیگه هم توی حیوانات هست که مدفوع می‌خورن.

به رسمیت بشناسیم؟!