فداکاری پدر

فداکاری پدر

مجسمه‌ پدر و پسر در برزیل 
فداکاری پدر

جذابیت این مجسمه به این خاطر است که تمام اجزای پسر از تکه‌های بریده‌ شده از پدر درست شده است که در واقع فداکاری پدر را نشان می‌دهد!