خشم عراق از برافراشتن پرچم همجنس‌بازان

خشم عراق از برافراشتن پرچم همجنس‌بازان
شیخ قیس الخزعلی، دبیرکل عصائب اهل الحق عراق:

واکنش‌های خوبی نسبت به برافراشتن پرچم همجنس‌بازان در سفارت‌خانه‌های غربی صورت گرفت که موجب پاک کردن تصاویر از اکانت‌های مربوطه شد.

سفارت آمریکا و انگلیس در عراق همیشه از انحراف‌های جنسی حمایت می‌کنند!!