پروانه سلحشوری

خیانت به زنان

پروانه سلحشوری: “یکی ازکارهای مهم فراکسیون زنان در چهار سال اخیر احقاق حقوق بانوان برای حضور در ورزشگاه بود!

پروانه سلحشوری

دنبال مقصر در قضیه مرحومه رومینا میگردید؟! این اعتراف صریح پروانه سلحشور در فراکسیون زنان مجلس است.

امثال سلحشور و مولاوردی و ابتکار با اسم زنان فقط به زنان خیانت کردند! یکی مشکل زنان را ورزشگاه میداند و دیگری در کانالش تبلیغ همجنس‌بازی میکند.

کانال ‎@bidariymelat