پدر در اسلام

پدر در اسلام آن است که خود جان دهد تا نگاه نامحرمی به ناموسش نیفتد…

پدر مذهبی

توئیت
https://twitter.com/mstfsrmd/status/1266157833734799362?s=20