نعمتِ پدر

تو خونه که پدر باشه
نیازی به قفل در نیست
حضور پدر توی خونه
از هزار تا قفل امنیتش بیشتره

نعمت پدر

توئیت shahrzad
https://twitter.com/Shahrzadhezar/status/1266115843584339968?s=20