لذت مادر شدن

لذت مادر شدن

 

فرزندآوری

لطفا جواب این سوال رو اگر تونستید پنج بار تکرار کنید تا از ذهنتون پاک نشه!!!!

کدام سازمان جهانی و ملی ما رو از لذت مادر شدن محروم کرد؟

سازمان بهداشت جهانی و وزارت بهداشت!!!!

کانال @naghdemashhorat