پدر؛ ستون خانواده

ستون خانواده

پدر؛ ستون خانواده

ستون خانواده
پدر ستون خانواده است. ستون که بشکند خانه فرو می‌ریزد. رفتار و گفتار دیوانه‌ها را به همه پدرها نسبت ندهید. به هر کسی هم لقب مذهبی و متدین ندهید. این کلمات معانی والایی دارند.
بهترین تربیت را پدرهای مذهبی واقعی انجام می‌دهند.

توئیت
Mohammad Hosein Masihi