تبعیض نژادی در آمریکا

واکنش سلبریتی‌ها به تبعیض نژادی!

برای سلبریتی‌های گرین کارت‌دار یا خواهان گرین کارت که برای هر موضوع داخلی سیاه‌نمایی می‌کنند و موضوعات خارجی را حلوا حلوا می‌کنند، موضوع ‎رومینا اشرفی و حمله به اسلام آب و نان دارد، نه قتل نژادپرستانه سیاه‌پوستان در ایالات متحده توسط دولت آمریکا!

اعتراض به تبعیض نژادی در آمریکا

 

https://twitter.com/roohollah888/status/1266269184708599815?s=19