انقلاب جنسی، داستان فحشای آمریکایی ۱۰/۱۱

انقلاب جنسی

 پروژه‌ی انتقالِ بحرانِ انقلابِ جنسی به ایران با پوشش تنظیم خانواده!

 زمانی کمیته کار و منابع انسانی سنای آمریکا اعلام کرده بود “در بین سال‌های ۱۹۸۱-۱۹۷۱، ایالت‌هایی که بیش‌ترین بودجه را صرف وسایل تنظیم خانواده کرده بودند، بیش‌ترین افزایش موالید نامشروع و سقط جنین را داشتند!”

همین مسأله که وسایل ممانعت از بارداری با القای فرهنگ تنظیم خانواده، منجر به افزایش آمار سقط جنین می‌شوند، نمونه‌ای از تجارب آمریکایی بود که در ایران نیز پیاده شد.

متأسفانه فرهنگ تنظیم خانواده از طریق کم ارزش نشان دادن وجود نوزاد، دامن زدن به خودخواهی‌های افراد و همچنین القای بی‌بندوباری، منجر به ترویج جنایت بزرگ سقط جنین در کشور ما شد تا جایی که در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۹۲ با وجود آن که پوشش وسایل ممانعت از بارداری در کشور بیشتر شد، آمار سقط غیرقانونی قریب به سه برابر شد!

* کتاب جنگ علیه خانواده، ویلیام گاردنر