قاچاق و فروش کودکان در اینستاگرام!

آذری جهرمی اینستاگرام را به بغداد تشبیه کرده و میگه نباید این منطقه را ترک کرد!

اما همین بغداد، با مدیریت شما لیبرال‌ها شده طرابلس!

تصویر بالا قاچاق و فروش کودکان در اینستاگرام!!

@Bisimchimedia