سیاست ضدجمعیتی


تعداد موالید سال ۱۳۹۷: ۱۳۳۴۹۶۲ نفر
فوت ثبت شده ۱۳۹۷: ۳۷۷۱۹۳

خالص افزایش جمعیت ۱۳۹۷: ۹۵۷۷۶۹

کل بار مالی یارانه موالید جدید حدود ۵۲۳ میلیارد تومان است!

حذف یا پرداخت مشروط این رقم صرفا در قالب یک سیاست ضدجمعیتی قابل تفسیر است.

سید یاسر جبرائیلی
@syjebraily