,

وزارت اغوا

این مطالب چیه تو کتاب بچه‌ها؟
راه و روش خودکشی کردن آخه؟؟!!

وزارت اغوا