نماد پرچم همجنس‌بازان در اندیمشک!

نماد پرچم همجنس‌بازان درون پارکی در کوی نیروی شهرستان اندیمشک!

نماد پرچم همجنس‌بازان در اندیمشک