فروش مردان در فرانسه!

برده‌داری و فروش مردان در فرانسه!!

انتهای مسیر آزادی غربی! این‌جاست

آمار زنازادگی فرانسه بیش از ۵۹ درصد است! (منبع: مرکز آمار اروپا-استاتیستا)