از جمله اهداف انجمن سلامت خانواده ایران، ارائه آموزش‌های جنسی یونسکو (CSE) است!

از جمله اهداف انجمن سلامت خانواده ایران، ارائه آموزش‌های جنسی یونسکو (CSE) است!

 

آموزش جنسی با ارائه اطلاعات در زمینه بهداشت جنسی و باروری، مشاوره و ارائه پیشگیری از بارداری (مخصوصا روش پیشگیری اورژانسی)، آگاهی دادن در مورد سقط جنین، مشاوره بیماری‌های مقاربتی، خدمات زایمان، مشاوره سوءاستفاده جنسی و دسترسی به اطلاعات دقیق جنسی و باروری انجام می‌شود!!

تاکتیک انجمن برای پیاده‌سازی این آموزش‌ها روی جوانان، تقویت مشارکت با سیاست‌گذاران و افراد تأثیرگذار روی جامعه برای تغییر دیدگاه آنان در زمینه آموزش جنسی است!!