عفاف عقلانی 2
,

عفاف عقلانی ۲

عفت و غیرت، توامان
شرط حفظ فرج، زنان عفیف و مردان باغیرت به صورت توأمان است…

عفّتِ زن بدون غیرت مرد ناقص است هم‌چنان که غیرت مرد بدونِ عفت زن، ناکارآمد است!