,

تو ۷ آسمون و دو دنیا فقط تو یکی رو دوست دارم

 شهید جواد محمدی

شهید جواد محمدی، اسم خانم‌شو تو گوشی ۷۲۱ سیو کرده بود.

یعنی تو ۷ آسمون و دو دنیا فقط تو یکی رو دوست دارم.

محمدرضا بورونی
https://twitter.com/rezamehr1369/status/1281880764116762624?s=19
تهیه‌کننده و کارگردان

@Haazer_javab1