,

فساد و هلاکت حرث و نسل، نتیجه‌ی سبک زندگی غربی

با امریکن لایف استایل و یا سبک زندگی غربی، به جای آن که حرث وجود زن، بلد طیبه‌ای باشد تحت حمایت و حفاظت حارث و کشاورزی توانا، می‌شود بیابانی خشک و سر راهی که هر حیوان درنده‌ای از آن عبور کرده و از آن تمتع می‌جوید و حاصل آن چیزی نخواهد بود جز فسادی که بر وجود آن زن مستولی می‌گردد و علف‌های هرزی که محصول آن است!

انسان غربی آزاد است تا انتهای مرز حیوانیت برود و تبدیل به حیوانی شود که بدون هیچ حد و مرزی فسادی عظیم را در زمین رقم بزند و این فساد ممکن نیست جز با هلاکت حرث و نسل و نابودی زنان و از بین بردن حیا و عفت!