پیدا کنید پرتقال فروش را!

 پیدا کنید پرتقال فروش را
تا آبان ماه سال ۱۳۹۱، نه تنها توزیع قرص‌ها و وسایل پیشگیری از بارداری، که حتی عمل جراحی وازکتومی و توبکتومی برای عقیم‌سازی مردم رایگان بوده است!!

پیدا کنید پرتقال فروش را!!!