بذر خرزهره، گل محمدی نمی‌ده!

گفتاری بشنوید از مرحوم آقا مجتبی تهرانی (ره) درباره اثر وضعی حرام و حرام‌خواری