رؤیای مادری

فرزند سوم نماینده مردم اصفهان در مجلس

زهرا شیخی، نماینده مردم اصفهان: به حمایت از بانوان محروم از نعمت مادری و کمک به تمامی مادران پردغدغه‌ی سرزمینم، تلاش خواهم کرد.

زهرا شیخی در حساب کاربری خود از متولد شدن فرزند سومش و انگیزه‌‌ی مضاعفی که برای تحقق ‎رؤیای مادری بانوان محروم از نعمت مادری و حل دغدغه‌های مادران کشور گرفته، خبر داده است.

جمعیت_جوان_مؤلفه_قدرت