,

این شعر خانم “پروانه نجات” رو اگر هزار بارم بشنوی بازم کمه!

با زبان سیده زهرا شایگان