بی تعارف بگویم

بی‌تعارف بگویم

هرگز کودک و نوجوان ما قبول نمیکند که نامَحرم نامَحرم است..!

وقتی بگو بخندها و شوخی‌های زن‌ها و مردهای نامحرم را در تلویزیون دیده و می‌بیند و خواهد دید؟!؟

@mobahesegroup