مگه زن کالاست که باهاش بازاریابی می‌کنید؟!

این‌که رژیم چنج شده مهم نیست مهم این هست که از این عکس در صفحه اصلی سایت بیمارستان استفاده شده که به بازاریابی بیمارستان کمک کنه!
“مگه زن کالاست که باهاش بازاریابی می‌کنید؟”

آقوی ایمنی

https://mobile.twitter.com/Alirezahse/status/1285149915191140352/photo/1