لحظه شادی برخی همجنس‌بازان اسرائیلی از تصویب قانونِ ممنوعیت درمان همجنس‌بازان!!

لحظه شادی برخی همجنس‌بازان اسرائیلی از تصویب قانونِ ممنوعیت درمان همجنس‌بازان!!

کنست اسرائیل “تبدیل درمانی یا کانورژن تراپی” را جرم اعلام کرد!!

برطبق این قانون کسانی که تمایلات همجنس‌بازانه دارند، اگر به فکر هرگونه درمان خودشون باشن، جرم مرتکب شدن!

نکته قابل توجهش این‌جاست که بنابراین بازهم به همین نکته رسیدیم که گرایشی به نام همجنس‌گرایی نداریم بلکه همجنس‌بازی یک انحراف ذهنی و عملی است که قابل درمان است!!!