اقدام قابل تحسین شهروندان در انتخاب نام‌های با پشتوانه مفاهیم اسلامی

در دنیایی که شیاطین جنی و انسی جنگ با خدا را تسویل داده‌اند و مکاتب و نحله‌ها را با جولانِ حرص و طمع به نبرد با ساحت قدسی انسان کشانیده‌اند و با حرام‌خواری‌ها بهیمیت را بر انسانیت چیره نموده‌اند تا انسان را از سرشت خود دور کنند و بر سبیل مستقیم انسانیت نشینند، منتظران حضرتش الگوی نجات قرآن را به امید محو مظاهر طاغوتی نصب العین خود قرار داده و معیشت را در پیوند با معیدت بر بنیان برکت و قناعت برای سکونت در وادی اَیمَن برگزیدند.

@reba_ir