با این الگوسازی‌ها قرار بود به تأدیب طراز و نسل طراز انقلاب اسلامی برسیم؟!

چقدر از عادی‌سازی گناهان، ناشی از این تجاهل‌ها یا جهالت‌هاست؟ با این الگوسازی‌ها قرار بود به تأدیب طراز و نسل طراز انقلاب اسلامی برسیم؟؟!