تنها نهاد مشروع برای ولادت نسل حلال‌زاده

تنها نهاد مشروع برای ولادت نسل حلال‌زاده


تنها نهاد مشروع برای ولادت نسل حلال‌زاده، خانواده‌ای است که بر مبنای عقد شرعی شکل گرفته است.
در سایر جهان نیز ازدواج رسمی، مبنای حلال‌زادگی نسل می‌باشد.