,

سازمان کشتار (بهداشت) جهانی در کروناهراسی دنبال چه هدفی است؟