مرد باید موافق باشه با همسرش

زن ذلیلی از کجا آغاز می‌شه؟

نمونه‌ای از رفتار امام باقر (ع)