چرا در موسیقی و آهنگ‌های ما از عشق پاک بین زن و شوهر هیچ خبری نیست؟

چرا در موسیقی و آهنگ‌های ما از عشق پاک بین زن و شوهر هیچ خبری نیست؟؟؟

آیا همیشه جذابیت باید در روابط دوستی باشد؟؟؟
کمی به این ماجرا فکر کنیم…..

توئیت صبا

https://twitter.com/smpourali/status/1288903502769659904?s=19