,

چهارمین بچه سرخیو راموس هم به دنیا اومد

اونا تمام تلاش‌شون استحکام بنیان خانواده است، اما این‌جا بچه‌ات بشه دوتا:
صاحب‌خونه، خونه نمی‌ده
دولت یارانه رو میلی می‌کنه
فامیل اُمُل فرضت می‌کنن

و تو نهایت کلاست رو با یک بچه و داشتن سگ برای هم‌بازی بچه‌ت انتخاب می‌کنی.

توئیت اَوین
https://twitter.com/avin_sharo/status/1288837031561396224