, ,

همجنس‌بازی، گناه قوم لوط

همجنس‌بازی، گناه قوم لوط

یه دختر ۱۶ ساله می‌تونه همجنس‌باز بودن خودشو رسما اعلام کنه؛ ولی یه دختر ۱۶ ساله بخواد ازدواج کنه، غلط کرده.

 

 

https://twitter.com/AminMosavii94/status/1289094535457443840?s=19