پورنوکراسی

پورنوکراسی

پورنوکراسی

روحانی با پخش این عکس نزدیک انتخابات، تلویحاً با وعده آزادی‌های جنسی، رأی بخشی از جامعه رو جذب کرد. این استراتژی، با اتهام رقیب به دیوارکشی در خیابان کامل شد.

خیلی ساده: راه ازدواجو می‌بندن و بعد با گروگان‌گیری نیازهای جنسی و عاطفی افراد، رأی جمع می‌کنن و زجرش برای کارگران هفت تپه می‌مونه.

محمدرضا بورونی

https://twitter.com/rezamehr1369/status/1289445840516308993?s=19